نوشته‌ها

Capture

نجات محیط زیست

کارشناس : پیام خوش احوال

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

در راستای پیگیری از شرکت های شهرک صنعتی نامه مربوط به وزارت صنعت ومعدن، تجارت به مسئول محترم محیط زیست آن سازمان ارجاع داده شده است . لازم است پیگیری لازم به منظور  عدم فروش سیم ضایعاتی تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی با فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی کنترل شده تا بتوان از سوزاندن آن جلوگیری نمود.

در این صورت با عنایت به موارد فوق و با بهره گیری از آموزش و اطلاع رسانی ضمن حفظ حضور واسطه ها در راستای تامین منافع اقتصادی آنها از توان تجربی آنها بهره برداری خواهد شد.در این صورت  با گذشت زمان و اجرای توافق مربوطه شاهد کاهش فاجعه زیان بار سوزاندن سیم در حاشیه شهرها خواهیم بود.