Capture

نجات محیط زیست

کارشناس : پیام خوش احوال

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

در راستای پیگیری از شرکت های شهرک صنعتی نامه مربوط به وزارت صنعت ومعدن، تجارت به مسئول محترم محیط زیست آن سازمان ارجاع داده شده است . لازم است پیگیری لازم به منظور  عدم فروش سیم ضایعاتی تولیدکنندگان مستقر در شهرک صنعتی با فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی کنترل شده تا بتوان از سوزاندن آن جلوگیری نمود.

در این صورت با عنایت به موارد فوق و با بهره گیری از آموزش و اطلاع رسانی ضمن حفظ حضور واسطه ها در راستای تامین منافع اقتصادی آنها از توان تجربی آنها بهره برداری خواهد شد.در این صورت  با گذشت زمان و اجرای توافق مربوطه شاهد کاهش فاجعه زیان بار سوزاندن سیم در حاشیه شهرها خواهیم بود.

22255

نقش تولید کنندگان سیم و کابل در جلوگیری از سوزاندن سیم

کارشناس : شاهین حیدری

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

بخشی از ضایعات سیم وکابل در کشور ، توسط شرکتهای تولید کننده سیم و کابل به وجود می آید . این ضایعات معمولاٌ به دلال های که در زمینه ضایعات فعالیت میکنند فروخته می شود که عمدتاٌ با بازیافت صنعتی سیم و کابل بیگانه هستند و با سوزاندن سیم و کابل ها سعی در بازیافت آن دارند . این در حالی است که فاجعه ای که سیم سوزی در پی دارد اصلاٌ قابل چشم پوشی نیست .شرکت طاها صنعت تلاش میکند که در زمینه بازیافت صنعتی سیم و کابل و جلوگیری از فاحعه سوزاندن سیم و کابل فرهنگ سازی انجام دهد . ما در طاها صنعت سعی داریم که شرکتهای تولید کننده سیم وکابل را با بازیافت صنعتی آشنا کرده و آنها را به سمت مراکز بازیافت صنعتی سیم و کابل هدایت کنیم .

 

Untitled

مرگ خاموش

کارشناس: پیام خوش احوال

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

در این راستا شرکت طاها صنعت دانش پویا با بهره گیری از ماشین آلات صنعتی و بازیافت پسماند مذکور، این فاجعه را از سر مردم دور کرده است. ادامه مطلب …