600000000000000

یک ادعای جالب

بنام خدا

پیرو برسی های صورت گرفته در فضای مجازی، از فروشندگان سیم و کابل ضایعاتی، با یک آگهی خاص مواجه شدیم که به تفسیر آن میپردازیم:

در این آگهی بیان شده است که مقدار یک میلیون تن ضایعات مس آماده فروش میباشد.  تحویل این مقدار مس ضایعاتی را در گمرک بندر عباس اعلام نموده اند که  ارزیابی آن انجام شده است. قیمت مس ضایعاتی بازار امروز تهران در بالا ترین حالت  ۲۱۰۰۰۰ریال به ثبت رسیده است.

قیمت خرید اعلام شده برای هر تن ۱۲۷۵۰۰۰۰ تومان بوده که مجموعا” مبلغی حدود   ۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان دوازده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان باید پرداخت شود.

با محاسبات صورت گرفته برای فروش یک میلیون تن ضایعات مس ذکر شده در آگهی مورد بحث مبلغ   ۲۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰ تومان ( بیست و یک هزار میلیارد تومان )باید پرداخت کرد. آیا واقعا” این مقدار مس به صورت یکجا وجود دارد یا داشته است ؟ آیا واقعا” انجام معامله این مقدار در یک مرحله امکان پذیر است ؟

کدام بخش اقتصادی خصوصی یا دولتی میتواند چنین معامله ای را انجام دهد. وجود این آگهی مورد تایید یا رد این مجموعه نمیباشد . صرفا” به دلیل ارتباط کاری و جذابیت موضوع مطالب فوق نگاشته شده است.

 

 

با احترام