22255

نقش تولید کنندگان سیم و کابل در جلوگیری از سوزاندن سیم

کارشناس : شاهین حیدری

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

بخشی از ضایعات سیم وکابل در کشور ، توسط شرکتهای تولید کننده سیم و کابل به وجود می آید . این ضایعات معمولاٌ به دلال های که در زمینه ضایعات فعالیت میکنند فروخته می شود که عمدتاٌ با بازیافت صنعتی سیم و کابل بیگانه هستند و با سوزاندن سیم و کابل ها سعی در بازیافت آن دارند . این در حالی است که فاجعه ای که سیم سوزی در پی دارد اصلاٌ قابل چشم پوشی نیست .شرکت طاها صنعت تلاش میکند که در زمینه بازیافت صنعتی سیم و کابل و جلوگیری از فاحعه سوزاندن سیم و کابل فرهنگ سازی انجام دهد . ما در طاها صنعت سعی داریم که شرکتهای تولید کننده سیم وکابل را با بازیافت صنعتی آشنا کرده و آنها را به سمت مراکز بازیافت صنعتی سیم و کابل هدایت کنیم .