مونو پتاسیم فسفات

مونوپتاسیم فسفات (KH2PO4)

پتاس: K2O=30-32%
فسفر: P2O5=50-52%
سرب: ۲۰PPM> Pb
کادمیوم: ۲۰PPM> Cd
کلر: ۵۰PPM> Cl
شکل: کریستال پودری سفید رنگ
حلالیت در آب: ۱۰۰%

اهمیت و فواید محصول

   • فسفر برای ریشه زایی گیاه بسیار مناسب است
   • برای رشد میوه در مرحله دوم محلول پاشی مناسب است
   • کاملا محلول در آب
   • منبعی غنی از K2O و P2O5
   • فاقد nکه هم باعث می شود تجمع نیترات ایجاد نشود و هم خاک های حاوی زیادی عنصر نیتروژن مسموم نشوند
   • هدایت الکتریکی کم که باعث می شود سوختگی برگ ها در محلول پاشی ایجاد نشود
   • فاید یون نیترات که تجمع نیترات در میوه بسیار مضر است

دلایل تجمع نیترات ها :

   • کودهای ارزان حیوانی ۲- ازدیاد اوره ۳- ازدیاد استفاده از کودهای نیتراته
   • در نهایت کم شدن راندمان محصول و آلودگی به نیترات
   • در سالیان اول کاشت نهال مونو پتاسیم فسفات اگر بوسیله آبیاری قطره ای به گیاه داده شود و باعث رشد گیاه یا درخت می شود.
   • فاقد عناصر سنگین و همچنین فاقد کلر
   • افزایش قابل توجه راندمان محصول

روش مصرف:

بوسیله آبیاری قطره ای – بوسیله محلول پاشی – بوسیله چال کردن

 مونو پتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات