Untitled

مرگ خاموش

کارشناس: پیام خوش احوال

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

در این راستا شرکت طاها صنعت دانش پویا با بهره گیری از ماشین آلات صنعتی و بازیافت پسماند مذکور، این فاجعه را از سر مردم دور کرده است.

شرکت شهرکهای صنعتی می تواند کمک بسزایی در جمع آوری سیم های ضایعاتی داشته باشد طاها صنعت دانش پویا با پیگیری های مستمر درصدد است تا از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به تصویب قوانین لازم به منظور فرهنگ سازی با هدف بازیافت صنعتی پسماند سیم و کابل ضایعاتی و جلوگیری از سیم سوزی اقدام نماید.

شرکت شهرک های صنعتی با عنایت به اشراف سازمانی که بر روی شهرک های صنعتی و صنایع مستقر دارد می تواند کمک بسزایی در فرهنگ سازی و کنترل پسماند سیم و کابل ضایعاتی ایفا کند.