محصولات شیمیایی

۱- مونو پتاسیم فسفات

۲- نیترات پتاسیم

۳- کودهای پلیمری

۴- نیترات سدیم

۵- دی کلسیم فسفات

۶- سولفات پتاسیم کریستاله

۷- نیترات روی

۸- نیترات مس

۹- نیترات آلومینیوم

۱۰- نیترات نقره

۱۱- نیترات نیکل

۱۲- ضدیخ بتن

۱۳- ضدیخ ملات

۱۴- سولفات منیزیم

۱۵- نیترات منیزیم

۱۶- کربنات منیزیم

۱۷- اکسید منیزیم

۱۸- هیدروکسید منیزیم

۱۹- نیترات کلسیم