simsoozi

جلوگیری از یک فاجعه انسانی

کارشناس : شاهین حیدری

فعالیت طاها صنعت در زمینه فرهنگ سازی و جلوگیری از سیم سوزی چشم گیر بوده و نتایج قابل توجهی داشته است .به گونه ای که در سال ۹۵ به سهم خود توانستیم از سوزانده شدن نزدیک به ۱۰۰۰ تن سیم روکش دار جلوگیری کنیم . هرچند که همچنان سیم سوزی در سطح کشور انجام میشود ، اما با گذشت نیمی از بهار ۹۶ ، آمارها نشان می دهد که میتوانیم تعداد بیشتری را نسبت به این فاجعه زسیت محیطی آگاه کرده ، حجم قابل توجه تری را به سمت بازیافت صنعتی سیم و کابل هدایت و از سیم سوزی جلوگیری کنیم . طاها صنعت امیدوار است ، روزی رسد که دیگر شاهد این فاجعه زیست محیطی نباشیم .