22255

برگزاری جلسه ای مشترک با مشارکت محیط زیست استان یزد

کارشناس : الهه ملکی

فاجعه سیم سوزی حیات بشری را تهدید می کند

پیرو سیاست های راهبردی و هدفمند، طاها صنعت بر آن شده است که جلسه ای در استان یزد با مشارکت محیط زیست استان برگزار کرده و با دعوت از صنایع فعال، شرکت ها و ادارات آب و برق منطقه ای و تمامی کارخانه هایی که به نوعی در پسماند آنها سیم و کابل ضایعاتی وجود دارد ، مضرات سوزاندن سیم برای حیات بشری را تشریح کند و برای بازیافت صنعتی سیم و کابل و جمع آوری این محصول راه کار ارائه نماید .در این خصوص مکاتبات لازم صورت پذیرفته و در حال برنامه ریزی جهت برگزاری هرچه بهتر این نشست هستیم .