w1

نحوه پاکسازی خودرو قبل از پروسه اسقاط

منظور از پاکسازی خودرو (vehicle depollution) خارج کردن کلیه مایعات و گازها از خودرو، جهت جلوگیری از انتشار آلودگی‌های زیست محیطی می‌باشد.