2000000000000

آموزش و فرهنگ سازی

کارشناس: امیر سیفی زاده

در راستای اهمیت آموزش و فرهنگ سازی تیم طاها صنعت در اسفند ماه ۱۳۹۵ به این جمع بندی رسید تا نسبت به برگزاری یک دوره کوتاه آموزشی با هدف ارائه محتوی برای صاحبان صنایعی که تولیدکننده سیم و کابل هستند و یا به نوعی در تولیداتشان از سیم و کابل استفاده می کنند، اقدام نماید.

از این رو با توجه به ابزار در اختیار تلاش کردیم اطلاعات مربوط به این جامعه هدف را استخراج و در گام اول با آنها مذاکره نماییم. در این نشست ها  وضعیت فعلی امحاء سیم و کابل، آسیب های جانی حاصل از این فرآیند ناصحیح آسیب های زیست محیطی که پس از سوزاندن سیم روکشدار به جای می ماند به تفسیر تقدیم صاحبان صنایع می گردد.

در گام بعدی برآنیم تا با نشستی تخصصی، با استفاده از صنایع معتبر نسبت به بالاتر بردن سطح آگاهی جامعه مورد نظر اقدام نماییم.